Plautdietsch

Sie Hoatletj Welkom en miene plautdietsche Atj. Hie well etj fe jünt miene plautdietsche Sachte opschriewe. Etj weet, etj ha nich meea feel op plaut jelernt uba etj well doch een betje probiere.

5. Mose 18 15-20:

Nijet 08.09.2022:

Muwent leewe Lied,

 

 

1. Gott trägt tjeene Winjle ( LK 2.7 )

..daut see jebuare sull; en  see brocht äarem easchtjebuarenen Sän en wetjeld ahm enn Winjle en läd ahm enn eene Tjrepp, wiel  em Gausthus tjeen Rüm fe ahn wea.

2. Gott haft tjeenen Voda( LK 1.33 )

En sien Voda en siene Mutta vewundade sich ewa daut, waut von ahm jesajcht wort.

3. Gott haft tjeene Mutta (LK 2.7 )

En sien Voda en siene Mutta vewundade sich ewa daut, waut von ahm jesajcht wort.

4. Gott wurde nicht geboren ( LK 1.31 )

Ängst die nich, Marie, dan dü hast Jnod bie Gott jefunge, enn seeh, dü woascht em Muttalief emfange en eenen Sän jebuare, en dü saust sien Nome Jesus nane.

5. Gott wurde nicht beschnitten ( LK 2.21

6. Gott wurde nicht zu Gott gebracht ( LK 2.22 )

7. Gott kann nicht an Weisheit zunehmen ( LK 2.52 )

8. Gott wurde nicht getauft ( LK 3.21 )

9. Gott ist nicht der Sohn des Menschen ( LK 19.10 )

10. Gott ist nicht der Sohn Gottes ( LK 22.70 )

11. Gott sandte seinen Knecht, nicht sich ( Jes. 53.11 )

12. Gott sitzt nicht rechts neben sich ( Apg 7.55

13. Gott hat keine Brüder und Schwestern ( Mt 12.50 )

14. Gott ist nicht von Beruf Zimmermann ( Mk 6.3 )

15. Gott bespricht sich nicht mit Gott ( Mt 26.39 )

16. Gott hat keinen Anfang ( Joh 1.1 )

17. Gott schuf Jesus (Lk 1.35 , Joh 1.3 , Ps 33.6 )

18. Gott ist kein Lamm und Mensch ( Joh 1.29-30 )

19. Gott war nicht mit Gott ( Joh 3.2 )

20. Gott ist nicht auferstanden ( 1 Kor 15,20 )

21. Gott hat keinen Bruder Jakobus ( Gal 1.19 )

22. Gott wurde nicht für uns zum Fluch ( Gal 3.13 )

23. Gott wurde nicht aus den Toten erhöht ( Ep 1.20 )

24. Gott kann nicht sterben ( 1Tim 1.17 , 6.16 )

25. Gott kann nicht den Gehorsam lernen ( Hebr 5.8 )

26. Gott ist nicht das Bild Gottes ( Kol 1.15 )

27. Gott ist nicht der Erstgeborene ( Offb 1.5 )

28. Gott hat im Himmel keinen Gott ( Offb 3.12 )

29. Gott ist kein Hohepriester ( Hebr 5.6 )

30. Gott bekommt keine Offenbarung ( Offb 1.1 )

31. Gott bekommt keine Macht oder Kraft ( Offb 5.12 )