Eine Geschichte auf Plautdietsch

Tou Wienachte

Etj well junt waut vetale,
Etj head deam Hund groutz balle.
In aus etj donn äscht rüta kaum
Donn sach etj doa een Wienachtsmaun.He haud een langa rooda Rock
In noch besied in groota Stock.
De Metz dee we am gaunz beschniet
Wiel he jekoume we von wiet.Em Oarem hild he in grootet Pack
Uck hinje noch in volla Sack.
Daut aules brochta ütte Staut.
Fe jiedrem hauda irjend waut.

In wiel etj mie nich enjste ded,
Haud he ne Tüt fe mie fouts reed.
He well uck junt waut brinje,
Wan jie am woore sinje
Vom leewen Heiland Jesu Tjrist.

Dee Wienachtsmaun well weete
Auf jie opp Meddach schleppe.
Auf jie jehorsam weare
In Wensche deede leare.

Auf jie schmock holpe weaje
In niemouls deede leaje.
He sead jie sulle beade
Aum Desch nich so feal reade.

Fe aules emma danke
In junt doch niemouls zanke.
Bloos sone Tjinja es he goot.
Jie send je uck boold aula groot.

In wan jie woore jrata senne
Dann woa jie uck feal halpe tjenne.
Ena well de Tjleda neie,
De aundra woat em Goade seie.

De dredda jeit dit Holt vehacke,
De veada deit dit Bultje backe.
In wan noch we uck maltje jeit,
Es dann nich aules sea jescheit?

opjeschreawe von H. D.
Feboawo 2003 Quelle